Subvenció fins a 1.500 € per a la compra d’una bicicleta de càrrega a l'AMB!

list a: Mobilitat sostenible Quan:

Ja s'ha iniciat la subvenció de fins a 1.500€ per a la compra de bicicletes de càrrega destinades al transport de mercaderies a l'Àrea Metropolitana de Barcelona! Ara és el moment de començar a repartir en bicicleta al teu negoci! 

Es tracta de la concessió d'ajuts econòmics destinats a autònoms o entitats dedicades al transport i la distribució de mercaderies, per tal de facilitar-los la compra de vehicles nous de baixes emissions. Aquestes subvencions contribuiran, d'una banda, a renovar l'envellit parc metropolità de furgonetes amb vehicles de baixes emissions, i de l'altra, a adequar les flotes amb bicicletes o tricicles de càrrega per seguir treballant dins de les zones de baixes emissions.

Vehicles subvencionables

Només pot ser objecte de subvenció la compra de vehicles nous que pertanyin a les categories següents:

Furgonetes o camions lleugers (N1)

Vehicles amb motor fabricats per al transport i la distribució de mercaderies amb una massa màxima en càrrega tècnicament admissible (MMTA) que no superi les 3,5 tones. Aquests vehicles han d'estar en possessió d'alguna de les següents etiquetes mediambientals de la DGT:

  • Vehicles amb etiqueta ZERO
  • Vehicles amb etiqueta ECO
  • Vehicles amb etiqueta C

Bicicletes i tricicles de càrrega

Tot vehicle subvencionable ha de dedicar-se al transport o a la distribució de mercaderies en l'àmbit metropolità.

Beneficiaris

En el cas de bicicletes o tricicles de càrrega:

  • Poden ser beneficiaris o beneficiàries de les subvencions que regulen aquestes Bases els empresaris individuals (autònoms), les cooperatives, les associacions, les fundacions i les empreses d'inserció social donades d'alta correctament i en actiu, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que compleixin els requisits següents:
  • Que posseeixin i acreditin la capacitat necessària per dur a terme activitats de servei públic en el sector del transport i la distribució urbana de mercaderies.
  • Que tinguin el seu àmbit operatiu a Barcelona i als municipis metropolitans de l'entorn immediat, i almenys una base operativa en qualsevol dels 36 municipis metropolitans.

Quantia dels ajuts

La quantia de l'ajut per a l'adquisició d'un vehicle nou, de les categories o tipologies admeses, es calcularà com un percentatge del preu de venda del vehicle sense IVA. No s'inclourà com a preu de venda del vehicle el possible equipament addicional que requereixi el comprador.

En el cas de les bicicletes o els tricicles de càrrega, el percentatge màxim de subvenció sobre el preu de venda sense IVA s'estableix en un 50 %, fins a un màxim de 1.500€ d'ajuda.

Més informació