Sensors de pedaleig

El sistema de detecció que determina com el motor entregarà l’assistència és, segurament, l’element que més condiciona el nivell de confort i seguretat que percep el ciclista. Actualment, la diferència més important es produeix entre el sensor de velocitat o moviment i el sensor de par motor o torsió.

Sensor de velocitat o moviment

Es tracta del sistema de detecció més senzill i el més comú en les bicicletes elèctriques més econòmiques. Generalment consisteix en un disc d’imants situat a l’eix que detecta quan es produeix un moviment dels pedals i aleshores activa l’assistència del motor. L’ajut no és immediat sinó que tarda una fracció de segon a reaccionar perquè el senyal no arriba al motor fins que la bicicleta no està en moviment. A més a més l’assistència no varia segons l’esforç realitzat pel ciclista sinó únicament segons el nivell d’ajuda definit manualment per l’usuari.

Sensor de par motor o de torsió

Es tracta del sistema més avançat en el món de les bicicletes elèctriques. El sensor detecta la força que el ciclista exerceix sobre els pedals de manera que pot oferir una assistència elèctrica proporcionada a aquesta força. Independentment  d’això, l’usuari també pot definir manualment diferents nivells d’ajuda. Els principals avantatges d’aquest sistema respecte al sensor de velocitat són:

  • L’ajut és immediat i permet arrancar en pujada: com que l’assistència s’activa tan bon punt pressionem els pedals, resulta molt senzill arrancar, fins i tot en pujada. No cal que els pedals girin o que la bicicleta es mogui per tal que s’activi l’assistència.
  • És més segur: com que l’assistència elèctrica només es produeix quan s’exerceix una pressió sobre els pedals, deixar de pedalar o pedalar amb menys força elimina o redueix l’assistència del motor. Això dóna una major sensació de control al ciclista.
  • És més saludable: com que el sensor regula el comportament del motor segons la força exercida pel ciclista, no és possible que el motor treballi per davant del ciclista i per tant mai dóna una sensació de ciclomotor, sinó que el ciclista sent sempre que ha de participar de forma activa del moviment de la bicicleta, això sí, podent ajustar l’esforç a la seva condició física.
  • És més eficient: donat que el motor únicament treballa quan cal. El cas més extrem és quan el ciclista realitza un pedaleig molt suau durant una baixada. Com que no es fa una pressió suficient sobre els pedals el motor  no s’activa com passa amb les bicicletes de sensor de velocitat i, per tant, la bateria ens pot oferir una major autonomia.

Existeixen a més a més altres sensors menys importants que complementen l’acció d’aquests. Es tracta per exemple d’un sensor de cadència que pot afinar millor l’assistència segons el nombre de revolucions que estiguem realitzant amb els pedals o els sensors que tallen l’ajuda del motor quan detecten que la velocitat de la bicicleta supera els llindars de 25 o 45 km/h segon el cas.