Les bateries són un component essencial de les bicicletes elèctriques, perquè en determinen en bona part la seva autonomia i fiabilitat. Conèixer els paràmetres bàsics d’una bateria ens pot permetre tenir una idea aproximada de la seva autonomia més enllà del que garanteixi el fabricant, que sovint està sobredimensionat perquè consideren condicions de circulació excepcionalment favorables a nivell de pes del ciclista, pendent del terreny, vent, etc.

Capacitat

L’energia total que pot emmagatzemar una bateria, és a dir, la seva capacitat, es mesura en watts-hora (Wh), igual que el consum elèctric d’un habitatge. Aquesta dada actualment s’especifica en la majoria de bateries de fabricants reconeguts i, en tot cas, es pot calcular multiplicant el voltatge (V) per la càrrega (Ah). Una bateria de 36V i 10Ah té una capacitat total de 360Wh. 

Autonomia

Seguint amb l’exemple anterior, 360Wh és l’energia necessària per fer funcionar a ple rendiment un motor de 250W durant 1 hora i 26 minuts, o el doble de temps si reduïm la intensitat en que l’utilitzem a la meitat. Com es pot intuir, la quantitat de km que es poden recórrer amb aquesta bateria variarà molt segons l’ús que es faci del motor. En termes generals, la majoria de bicicletes i usuaris es mouen amb un consum d’entre 5 i 10Wh/k, de manera que una bateria de 360Wh hauria de poder oferir potencialment energia per a recórrer entre 36 i 72 km. L'autonomia real disponible dependrà en bona part del tipus de sensor i de la forma de conducció.

  • Respecte al tipus de sensor, les bicicletes amb sensor de par són les que ofereixen unes millors ràtios de consum, amb una millora en l’eficiència que alguns fabricants xifren en un 20%, i són les que permeten un rendiment més diferent entre usuaris, donat que varien segons la utilització de les marxes mecàniques i la forma de pedaleig. En canvi, les bicicletes amb sensor de velocitat, tendeixen a generar un consum lleugerament més elevat i molt més homogeni amb independència de l’usuari ja que l’usuari es pot tendir a acomodar a un ritme i força de pedaleig lleugerament per darrera de l’esforç que realitza el motor. 

  • Respecte a la forma de conducció, tal i com passa amb els cotxes o motocicletes, una part important del consum està relacionada amb com accelerem, especialment arrancant des de parat, i en aquest sentit, tant el tipus de sensor com el nivell d’ajuda que l’usuari selecciona en les arrancades pot afectar de forma significativa el consum.

Autonomia segons tecnologia i marca de motor

A continuació es mostren les autonomies estimades en kms de diferents tecnologies i marques de motor, a partir de l'experiència de VAIC: Motor a roda, a roda + sensor par, Bosch Active, Bosch Active Plus, Bosch Performance, Bosch Performance CX, Yamaha, Yamaha PW-X, Brose S, Shimano E8000...

Autonomia estimada (km)

taula_autonomia_bicicleta_electrica_motor_VAIC

Font: estimació de VAIC - La vida en bici, a partir d'experiència pròpia d'ús i lloguer per a un ciclista d'uns 80 kgs